Програми

Програми СРЦ - а ''ПИОНИРСКИ ГРАД'' имају за циљ да задовоље нарасле потребе данашњег детета у области спорта и рекреације, надградње школског програма а наравно и њиховог слободног времена. Програмима се желе подстаћи њихове стваралачке могућности али их и упознати са потребом и неопходношћу тимског рада.
У реализацији програма ће се користити позитивна и забавна атмосфера. ИГРА је основ у развоју сваког појединца у свим сверама његовог битисања.


ЦИЉ наших програма је подстицање на правилно и духовно позитивно коришћење слободног времена, подстрекавању интереса за спорт, науку, културу, традиционалне вредности као и формирање доброг укуса.
Планирани програми првенствено су намењени деци основношколског узраста, међутим анaлизом истих види се да циљне групе постају и млади као и породица – основна јединка друштва.

Као и у досадашњој пракси у пројектовању планова за наредну годину увек се тежи да се постојећи програми осавремене, иновирају као и да се постепено, сходно новим идејама, материјално – техничкој опремљености, израђују нови програмски садржаји.
Програми су описани у свом основном облику. Микро плановима програма и пројектима ће сваки појединачан програм бити детаљно обрађен од садржаја преко облика и начина рада па до потребне материјално – техничке подршке.
Већина ''базних'' програма Центра намењена је основцима. Изменом школског програма, његовим осавремењавањем и борбом против интелектуализације наставе и одвајања од животне стварности и животних потреба и друштвених збивања, створили су се услови за већу посету ђака. Програми СРЦ'' Пионирски Град'' са својим садржајима, методама рада, амбијентом и природом у којој се реализују представљају нераскидиву повезаност СРЦ''Пионирски Град'' са школом у настојању да дете долази у прилику да АКТИВНО стваралачким радом, уз педагошко вођење, развија и изграђује своју личност много слободније него до сада.
СВИ ПЛАНОМ ПРЕДВИЂЕНИ ПРОГРАМИ СУ ПЛАНИРАНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ У ОПТИМАЛНИМ УСЛОВИМА, НА БАЗИ РЕАЛНИХ ПОТРЕБА ДЕТЕТА, УЗ УВАЖАВАЊЕ НАШИХ ПРОСТОРНИХ, КАДРОВСКИХ, ФИНАНСИЈСКИХ, МАТЕРИЈАЛНО - ТЕХНИЧКИХ И ДРУГИХ УСЛОВА.
Програми по областима које реализује СРЦ ''Пионирски град'':