Programi

Programi SRC - a ''PIONIRSKI GRAD'' imaju za cilj da zadovolje narasle potrebe današnjeg deteta u oblasti sporta i rekreacije, nadgradnje školskog programa a naravno i njihovog slobodnog vremena. Programima se žele podstaći njihove stvaralačke mogućnosti ali ih i upoznati sa potrebom i neophodnošću timskog rada.
U realizaciji programa će se koristiti pozitivna i zabavna atmosfera. IGRA je osnov u razvoju svakog pojedinca u svim sverama njegovog bitisanja.


CILJ naših programa je podsticanje na pravilno i duhovno pozitivno korišćenje slobodnog vremena, podstrekavanju interesa za sport, nauku, kulturu, tradicionalne vrednosti kao i formiranje dobrog ukusa.
Planirani programi prvenstveno su namenjeni deci osnovnoškolskog uzrasta, međutim analizom istih vidi se da ciljne grupe postaju i mladi kao i porodica – osnovna jedinka društva.

Kao i u dosadašnjoj praksi u projektovanju planova za narednu godinu uvek se teži da se postojeći programi osavremene, inoviraju kao i da se postepeno, shodno novim idejama, materijalno – tehničkoj opremljenosti, izrađuju novi programski sadržaji.
Programi su opisani u svom osnovnom obliku. Mikro planovima programa i projektima će svaki pojedinačan program biti detaljno obrađen od sadržaja preko oblika i načina rada pa do potrebne materijalno – tehničke podrške.
Većina ''baznih'' programa Centra namenjena je osnovcima. Izmenom školskog programa, njegovim osavremenjavanjem i borbom protiv intelektualizacije nastave i odvajanja od životne stvarnosti i životnih potreba i društvenih zbivanja, stvorili su se uslovi za veću posetu đaka. Programi SRC'' Pionirski Grad'' sa svojim sadržajima, metodama rada, ambijentom i prirodom u kojoj se realizuju predstavljaju neraskidivu povezanost SRC''Pionirski Grad'' sa školom u nastojanju da dete dolazi u priliku da AKTIVNO stvaralačkim radom, uz pedagoško vođenje, razvija i izgrađuje svoju ličnost mnogo slobodnije nego do sada.
SVI PLANOM PREDVIĐENI PROGRAMI SU PLANIRANI ZA REALIZACIJU U OPTIMALNIM USLOVIMA, NA BAZI REALNIH POTREBA DETETA, UZ UVAŽAVANJE NAŠIH PROSTORNIH, KADROVSKIH, FINANSIJSKIH, MATERIJALNO - TEHNIČKIH I DRUGIH USLOVA.
Programi po oblastima koje realizuje SRC ''Pionirski grad'':